• info@turksewoordenboek.nl
  • +31 (0) 85 800 0061

Recent Dictionary Entries

English - Dutch --- kech Kech Guest
Dutch - Turkish --- misir unu mısır unu Guest
Dutch - German --- misir unu Geizhals Guest
Dutch - Turkish --- uitdrukkingen ifadeler Guest
Dutch - German --- uitdrukkingen Ausdruck Guest

Media Partners