• info@turksewoordenboek.nl
  • +31 (0) 85 800 0061

Recent Dictionary Entries

English - Dutch --- kirk kerk Guest
English - Dutch --- kirk kilit otu Kirk kilit uit Guest
English - Turkish --- kirk kilit otu Kirk kilit dışarı Guest
English - German --- kirk kilit otu Kirk Kilit heraus Guest
Dutch - German --- inschrãjvinggemeente Inschrift Guest

Media Partners